125 éve jelent meg a Turisták Lapja első száma Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/02/15
Hirdetés
125 évvel ezelőtt, 1889 februárjában a Magyarországi Kárpátegyesület Budapesti Osztálya kiadásában jelent meg az első hazai turisztikai folyóirat, a Turisták Lapja első száma. Az első hivatalosan szervezett hazai turista alakulat, a világ he­tedik turista klubja, a Magyarországi Kárpátegylet 1873-ban ala­kult meg Tátrafüreden. Már az alakuló közgyűlésükön kimondták, hogy működésükről évente egy-egy évkönyv formájában szá­molnak majd be, és ezt az elhatározást tartva 1874-ben ki is ad­ták az elsőt. Viszont „az évkönyvrendszer a fejlődő turistaszellem megnyilvánulásával járó igények kielégítésére egészségesnek nem bizonyulván, rövidebb időközökben megjelenő lapra volt a turistaközönségnek szüksége”.

A Magyarországi Kárpátegyesület (MKE) Budapesti Osztálya az 1888. december 28-án történt második megalakulásakor „műkö­dése egyik legfőbb tényezőjéül s eszközéül egy turistalap megindítását tekintette, amelynek hiánya hazánkban nagyon érezhető volt”. Az új választmány első ülésén eldöntötte, hogy a „turistaság és a honismeret terjesztésére” kiad egy folyóiratot. Vállalkozásukat teljes siker ko­ronázta: a Turisták Lapja első száma dr. Téry Ödön és dr. Thirring Gusztáv szerkesztésében 1889. február elején jelent meg. 1891-ben a Budapesti Osztály kivált az MKE-ből, és Magyar Turista Egyesület néven önálló szervezetként folytatta munkáját, így a Turisták lapja kiadását is. A leghosszabb ideig azonos néven megjelent magyar turista folyóirat a több mint fél évszázada alatt „hatalmas missziót végzett a magyar turistairodalomban. Feltárta hegyvidékeinket, is­mertette azok turistaértékeit és ezzel elszórta a lelkekben a turistaságnak apró magvait, ame­lyek ma már szemünk előtt terebélyes fákká nőttek.”
A Turisták Lapja összesen 56 évfolyamot ért meg, az utolsó lapszámot 1944 decemberében adták ki. 1889 februárjában, a lap első számában a szerkesztők az alábbi mondatokkal köszöntötték a lap első olvasóit:

„Tisztelt Olvasóinkhoz.
Jól tudjuk, hogy hazánkban — hol a turistaság még csecsemő korát éli — turista-lapot szerkeszteni: nagy feladat.
Nagy feladat pedig azért, mivel egyrészt az olvasó közön­ség nagy része, nem ismervén még a turistaságot, azt kellőleg méltatni sem tudja, másrészt pedig azért, mivel az ezen szakot művelő munkaerőkben tetemes még a hiány.
Minthogy azonban legjobb meggyőződésünk szerint azt hiszszük. hogy egyedül édes hazánknak teszünk szolgálatot, mégis — ismerve bár az elibünk tűzött feladat nehéz voltát, — a tőlünk kitelhető munkaképesség és ügybuzgóság igénybe vételével, indítjuk meg a Magyarországi Kárpát-Egyesület Budapesti Osz­tályának megbízásából a Turisták Lapját.
Azért mondjuk, hogy hazánknak vélünk szolgálatot tenni, mivel erős reménységünk, hogy, bár nehéz küzdelem árán, kitar­tással mégis sikerülni fog az e részben uralgó közönyt legyőzni s hogy a turistaság megismertetésének, terjesztésének és fejlesztésé­nek eszközlésével, hazánknak közgazdasági, közegészségügyi s más egyéb, a turistaság által kedvezően érinthető viszonyaiban ép oly lendület és eredmény lesz észlelhető, mint a minő a Nyugat néhány országának számos vidékén, már évek óta tapasztalható.
De van még egy más körülmény is. Ha valaha, úgy most van itt az idő, hogy a turistaságot hazánkban fejleszszük. Még pedig azért, mivel ez egyik — s talán legolcsóbb voltánál fogva, a legkönnyebb — hathatós mód az egyes egyén szervezetének egészséges fejlesztésére, edzésére, kitartó képességének emelésére és nagy fáradságok — esetleg — nélkülözések elviselhetésének megszokására. Hazánk ifjúsága könnyebben fogja a katonás­kodás fáradalmait elviselhetni, ha szabad idejében inkább a turistáskodást fogja űzni, mintha azt füstös, nyomasztó leve­gőjű szobákban bor s kártya mellett veri el.
Főtörekvésünk lesz tehát, az általános rendszerezett turis­taságról, valamint arról irni, mi minden haszna lehet belőle az embernek, hogy megismertetve a turistaságot a maga valójában, híveket szerezzünk neki s kedvet, érdeklődést éleszszünk iránta.
Iparkodni fogunk hazánk egyik-másik vidékét, leírásokban, esetleg képekben bemutatni, hogy így honfitársaink figyelmét arra irányítsuk, hogy szép hazánknak is van számos oly vidéke, mely feleslegessé teszi, hogy egészséges és szép tájékok felkeresése végett külföldre zarándokoljunk. Ebből folyólag azonban, szükséges lesz, hogy a hazánkban való utazhatás megkönnyebbítésére s hogy különösen annak egyik-másik vidékén, az elszállásolást és ellátást illetőleg most még ural­kodó legkevésbbé is kielégítő viszonyok orvoslására is töreked­jünk. Ezért kötelességünknek fogjuk tartani ezen viszonyokat is éber figyelemmel kisérni, s ott a hol, úgy a mint kell, jó tanácscsal szolgálni vagy kíméletlenül korholni.
Számot fogunk adni a hazai turista-mozgalmakról is; hogy azonban, mind azokkal, kik a turistaság felől eddig kellőleg tájékozva nem voltak, s az általa elérhető üdvös eredményekről tudomással sem bírtak, könnyebben megértethessük s elhitet­hessük a turistaság okszerű műveléséből folyó nagyfontosságú eredményeket, állandó rovatot fogunk vezetni a művelt Nyugat turista- és alp-egyesületeinek működéséről is.
Meg vagyunk győződve, hogy sok oly üdvös eszme meg­születésére fog ezen rovatunk alkalmat nyújtani, mely eszmék, hazai viszonyainkhoz alkalmazva, kellő módon megvalósítva, nem egy vidékre fognak áldást hozni.
Tapasztalatból tudva azt is, hogy a turisták, kirándulásaik alkalmával, igen gyakran közvetetten érintkezésbe jutnak a néppel, s így módjukban áll az egyes vidékeken elterjedt meséket, mondákat, babonákat, népszokásokat, használatban levő népies kifejezéseket és elnevezéseket, példabeszédeket stb. könnyű szerrel összegyűjteni, szívesen megnyitjuk lapunk hasáb­jait az ily feljegyzések és megfigyelések számára is.
Állandó rovatot fogunk szentelni, a hazánkat leíró és ismertetését érdeklő irodalmi termékeknek is, de egyúttal meg fogunk emlékezni a turistaságot tárgyazó egyéb hazai és kül­földi kiadványokról is.
Végül fel fogunk jegyezni minden, a turistaságot és a tu­ristasággal bármiképen összeköttetésbe hozott tudományszakot, valamint az idegenforgalmat és közlekedésügyet érintő és ér­deklő eseményt, apró hírt,
A midőn ezekben a Turisták Lapja programmját kifejtettük, azon bizalomteljes kéréssel fordulunk t. olvasóinkhoz és a turistaság híveihez, hogy lapunkat becses czikkeikkel, még oly rövid közleményeikkel is, avagy apró híreikkel minél gyak­rabban felkeresni szíveskedjenek; ha eme kérésünket teljesítik, egyedül csak édes hazánknak tesznek szolgálatot, mert min­denki, a ki saját vidékének ismertetéséhez hozzájárul, közvetve mégis csak hazájának szolgál.
Föl tehát! Űzzük a turistaságot s üdvös eredménye nem fog elmaradni.
A szerkesztők.”

Hirdetés
Hirdetés