Hírek a Tátrából - 1914. február Hír

Nagy Árpád
Nagy Árpád
2014/03/01
Hirdetés
A Lomnicicsúcs. - Neumann Szigfrid festménye
Az idei tél igen kedvező. A hó rendes időben, december elején köszöntött be nagyobb mennyiségben. A hó végéig és január elején annyi hullott alá, hogy még a szepesi síkon is biztosítva volt a szánut, fent pedig kitűnő szánkópályák s pompás síterület állanak a látogatók rendelkezésére. Január eleje óta pompás, derült idő van, állandóan verőfényes nap mellett űzi a télisportot a látogatók nagy serege.
A fürdők látogatottsága igen élénk. Ó- és Újtátrafüred és Tátraszéplak megnyitott helyiségei állandóan, telve vannak. Tátralomnic és a Tátraotthon is élénk forgalmúak. Tátralomnicon és Ótátrafüreden egymást érik a gépszánkó és kisszánkó versenyek, amelyek, részben nemzetközi részvétellel, kitűnően sikerülnek. A többi telep is számos háziversenyt rendez. Az összes szánkópályák kitűnő állapotban vannak; koronként egy kis zúzmara gondoskodik a szükséges felfrissítésről.

 

A sífutást is számosan űzik. Már nemcsak Tátraszéplakon, amelynek területe a télen nyitott fürdők közül a legjobb síterület, űzik számosan e legszebb sportot, hanem Ótátrafüreden és Tátralomnicon is mind élénkebb lesz a síélet. A sífutók legnagyobb részét azonban a tátraalji városok szolgáltatják, amelyekben a sífutás rendkívül fellendült. Iglón a Magyarországi Kárpát Egyesület alakított síosztályt december első felében, amely tagjai részére síkurzust, felolvasásokat és egy háziversenyt rendezett, vasárnaponként pedig a Magas Tátrába rendez kirándulásokat. Késmárkon a Magyar Tátra Egyesület alakított síosztályt és rendez ugyancsak kirándulásokat a Magas Tátrába. A többi város: Lőcse, Korompa, Poprád, Szepesszombat, Szepesbéla, Liptószentmiklós sífutói e két egyesület kirándulásaihoz csatlakoznak. A lelkesedés e szép sportért igen nagy és el­terjedtségük is folyton növekszik. Egy-egy kiránduláson 25-30-an vesznek részt és számosan a hölgyek közül is.

 

A sífutók legjobb fészke most is a Csorbaitó, amelynek környéke mind gyakor­latra, mind túrázásra a legalkalmasabb. A sít már Csorba állomáson lehet felkötni, ½ - 2 óra alatt a kezdők is felmehetnek az egyenletes lejtésű uton és fent az Auguszta-villában jó szállást és ellátást lehet kapni. Innen a Mlinica-, Furkota- és Menguszfalvi-völgy szolgál könnyű kirándulási térül. A tátraaljiak kirándulásai jórészt ide irányulnak s volt vasárnap, hogy 40-en felül siklottak alá a tókörüli havas lejtőkön.
Most, hogy a folytonos szép idő következtében a nap- és szélérte déli lejtők kezdenek eljegesedni, uj porhavas területek, északi és nyugati lejtők után kezdenek nézni. Ilyeneket nagy számmal találnak az Alacsony Tátra északi előhegyeiben, amelyek­nek tisztásai a vasúti vonaltól ½ - 1 óra alatt érhetők el sível. Batizfalva, Lucsivna, Csorba, Liptószentmiklós déli környéke kitűnő, átfagyott havu gyakorlóterekkel és számos túra alkalommal szolgál.
A tátraszéplaki síversenyek iránt igen élénk az érdeklődés. A tátraaljiak közül számosan fognak nevezni és ha a külföldieknek nem is, de a fővárosiaknak mindenesetre erős versenytársai lesznek.
A Magyarországi Kárpát Egyesület vezetői részére sítanfolyamot rendezett, amelyen 10 vezető részesült igen alapos elméleti és gyakorlati kiképzésben. Igy a Tátrát látogató közönségnek most szakképzett vezetők állanak rendelkezésére sí- és téli túrákon.
A Tátra környékbeli forgalom előmozdítása és az egy napra történő tátrai kirán­dulások olcsóbbá tétele céljából a Tátrai h. é. vasutak igazgatósága január 15-től igen kedvezményes áru kombinált jegyfüzeteket ad ki, melyek alkalmat nyújtanak a kirán­dulóknak, hogy 1 napig úgyszólván ingyen élvezzék a téli Tátra örömeit és szépségeit. Az egész napra jövők 1 poprád-tátrafüredi menettérti jegyért és a ródlipálya startjához vezető tarajkai siklóvasuton való tetszésszerinti menetért 4 koronát, míg a délutáni kirándulók ugyanezért 3 koronát fizetnek. A jegyfüzet azonban még mérsékelt áru ebéd, uzsonna és ródlihasználatra jogosító szelvényeket is tartalmaz, amelyek előmutatása, illetve beszolgáltatása mellett a Grand-Hotelben felszolgált 4 fogásos ebéd 3 koronába, komplett uzsonna 1 K 20 fillérbe, a ródli, kormányzó bot, valamint a pályahasználati jegy egész napra 75 fillérbe, félnapra 50 fillérbe kerül. A fentemlitett kedvezmények folytán az egésznapi kirándulók körülbelül 15 koronát, mig a félnapra jövők körülbelül 10 koronát takarítanak meg. A vasút ezen áldozatkészségével és a téli sportok minél szélesebb körben való népszerűsítésével a Tátra környékbeli közönség érdekeit óhajtja szolgálni. A tátraalji közönség erősen igénybe is veszi a kedvezményt és Otátrafüred forgalmát rendkívül fellendíti. A villamos ezen kedvezmény nyújtása igen életre való eszme volt, amelyet a tátrai telepeknek utánozniok kellene. A kocsikat amúgy is járatni kellene s most oly közönséget kap, amely a kedvezmény nélkül sohasem használná fel a berendezéseket,
A Tátrai Önkéntes Mentő-Bizottság tevékenységének java részét az első felszere­lésre szükséges pénz összegyűjtésére fordítja. A tátrai fürdők lelkesedéssel karolták fel a síelés ügyét és nagy buzgalmat fejtenek ki. Mindjárt a szilveszter esti első gyűjtés félezer koronát hozott a T. Ö. M. B. javára s az adakozás azóta sem szünetel. Ó- és Ujtátrafüred és Tátraszéplakon kedélyes estéket rendeztek a T. Ö. M. B. javára. Tátra­széplakon egy nagylelkű pártfogó 800 K-t adott 10 hordozóágy költségeire; a legered­ményesebben azonban Ótátrafüred közismert „Weisz bácsija" Dr. Weisz Miksa gyűjt, aki másfélezer koronát hozott már össze e nemes célra. Az eddigi gyűjtés eredménye jóval meghaladja a 3000 K-t.
A magashegyi túrázás szünetel, bár az időjárás a lehető legkedvezőbb. A sífutásért a városokban, a mentőügyért a hegyek közt ugyanazok apostoloskodnak, akik máskor magashegyi túrákat végeztek. Csak a február eleji kettős ünnep hozott néhány túrát. Február 1-én Hefty Gyula Andor és Dr. Komarnicki Gyula, a Vámkőt mászták meg (I. déli megmászás), Grósz Alfréd és Rokfalusy Lajos pedig a Krivánt. 2-án Kátai Ernő és Rokfalusy Lajos a Tátracsúcsot érték el, 8-án pedig Grósz Alfréd és Weinbauer Zoltán végeztek magashegyi túrát.  
H. Gy. A.

 

Forrás: Turistaság és Alpinizmus 1913-14, 8. szám, 1914. február.

 

Hirdetés
Hirdetés